<% PAGE=REQUEST("PAGE") IF PAGE="" THEN PAGE=1 END IF SQL="SELECT * FROM marquee ORDER BY cs_id desc" CURPAGE = 0 IF REQUEST.QUERYSTRING("PAGE")<>"" THEN CURPAGE = CINT(REQUEST.QUERYSTRING("PAGE")) IF REQUEST.QUERYSTRING("TOPAGE")<>"" THEN CURPAGE = CINT(REQUEST.QUERYSTRING("TOPAGE")) IF CURPAGE <= 0 THEN CURPAGE = 1 SET CN = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.CONNECTION") CN.OPEN "DRIVER={MICROSOFT ACCESS DRIVER (*.MDB)};DBQ="&SERVER.MAPPATH("admin/cndreams.mdb") SET RS=SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.RECORDSET") RS.OPEN SQL,CN,1,1,1 IF RS.EOF THEN RESPONSE.WRITE "
目前無客戶連絡資料
登出管理區
" ELSE COUNT=RS.RECORDCOUNT RS.PAGESIZE=10 TOTALPAGE=RS.PAGECOUNT RS.MOVEFIRST IF CURPAGE > TOTALPAGE THEN CURPAGE = TOTALPAGE RS.MOVE (CURPAGE-1) * 10 %> 冠亨鋼鋁有限公司-隔音窗、氣密窗
冠亨鋼鋁有限公司為優質鋼鋁門窗製造商,提供隔音窗,氣密窗,玻璃屋,落地門,隔間門,鋁門窗,柵欄,玄關門,門中門等產品量身訂做。 氣密隔音窗、藝術廣角窗、隔音氣密窗、橫軸翻轉隔音氣密窗、內倒內開內藏百葉、隔音氣密窗、進口鋁門窗、藝術玄關門、柵欄 180度動感進口翻轉氣密隔音窗,追求實用與理想超級氣密雙開隔音窗,鋁合金鋼構玻璃屋,遮陽強化玻璃屋,晶鑽門中門,優質鋁門窗廠商
 
/
/
/
/
/
/
 
最新訊息
 
最新訊息:
 
      分頁: <%FOR I=1 TO RS.PAGECOUNT %> <% IF I <> CINT(PAGE) THEN %> <% IF I < 5 THEN I = "0" & I END IF %> <% =I %> <% END IF NEXT %> <% END IF%> 目前在第 <%=CINT(PAGE)%> <%=RS.PAGECOUNT%> 每頁 10 筆共有 <%=RS.RECORDCOUNT%> 筆資料

<% i=0 do while not rs.eof AND I<5 i=i+1 %> <% RS.MOVENEXT LOOP %>
" target="_self"><%=rs("cs_name")%> [<%=rs("cs_date1")%>]
 <% Page = CLng(Request("Page")) If Page < 1 Then Page = 1 If Page > rs.PageCount Then Page = rs.PageCount %> <%If Page <> 1 Then ' 如果不是位於第一頁 %> >第一頁 &typer=<%=typer%>>上一頁 <%End If If Page <> RS.PAGECOUNT Then ' 如果不是位於最後一頁 %> &typer=<%=typer%>>下一頁 &typer=<%=typer%>>最後一頁 <% RS.CLOSE CN.CLOSE %> <%end if %>